មានទទួលសេរវា បង្ហោះវេបសាយ / រចនាគេហទំព័រ WEBSITE និង Slide គ្រប់ប្រភទ/ទីស្នាក់ការកណ្តាល/ភូមិដើមស្លែង/សង្កាត់ច្បារអំពៅ២/ខណ្ឌច្បារអំពៅ/រាជធានីភ្នំពេញ/ទំនាក់ទំនង /Te: 017357556--/ 0963622640../..092918312


មានទទួលសេរវា បង្ហោះវេបសាយ / រចនាគេហទំព័រ WEBSITE និង Slide គ្រប់ប្រភទ/ទីស្នាក់ការកណ្តាល/ភូមិដើមស្លែង/សង្កាត់ច្បារអំពៅ២/ខណ្ឌច្បារអំពៅ/រាជធានីភ្នំពេញ/ទំនាក់ទំនង /Te: 017357556--/ 0963622640../..092918312

Wednesday, June 26, 2019

Angkor Thoug temples                                •  Global Gal Sarah small circuit at angkor Sunrise on a clear morning. Angkor Wat is impressive given its size. It is the largest of the Angkor temples and has 5 towers {only seen from a particular angle}. It is possible to climb to the top of Angkor Wat but the entrance was closed when I was there! Global Gal Sarah small circuit at angkor Global Gal Sarah small circuit at angkor Stop #2: Bayon Bayon was one of my favorite temples. As I explored Angkor Wat at a quick pace, I was one of the first people to arrive at Bayon. I shared Bayon with about 5 or 6 other people! Bayon is located in the city of Angkor Thom. At first glance, Bayon looks like a heap of rocks piled on top of each other. Maybe the architect chose to put towers in a pattern but it appears as if they were just plopped somewhere. Global Gal Sarah small circuit at angkorOnce you enter Bayon, you will see that there is more to Bayon than meets the eye. Giant faces stare down at you from all different directions. There are believed to be about 200 faces throughout Bayon. Global Gal Sarah small circuit at angkor Global Gal Sarah small circuit at angkor Global Gal Sarah small circuit at angkor Stop #3 and #4: Thommanon and Chau Say Tevoda Thommanon and Chau Say Tevoda are situated directly across the road from each other. They are both very small temples, which only take a little while to explore. I enjoyed seeing them because it’s interesting to see that not all the temples of the capital Khmer Empire were giant temples. Global Gal Sarah small circuit at angkorGlobal Gal Sarah small circuit at angkor Stop #5: Ta Keo Ta Keo is really interesting to see because it was never completed and is currently undergoing preservation. As you walk around, you will see scaffolding on parts of Ta Keo. Many temples undergo restoration to keep them intact or to make sure the structure is safe for visitors to walk around and climb. Ta Keo’s staircase is very steep so watch your step as you climb up the 72 feet to the top.Global Gal Sarah small circuit at angkorGlobal Gal Sarah small circuit at angkor Stop #6: Ta Prohm Last but certainly not least, you must explore Ta Prohm. Be warned that this will mostly likely be your busiest and most crowded stop of the day because a) it’s incredible and b) you have to walk a certain route instead of exploring freely like the other temples. You may recognize Ta Prohm from the movie Tomb Raider. It’s widely known for the trees that have grown into the temple structure. Some of the trees are now holding the temple together, while other trees are slowly pulling Ta Prohm apart. Global Gal Sarah small circuit at angkorGlobal Gal Sarah small circuit at angkorGlobal Gal Sarah small circuit at angkorGlobal Gal Sarah small circuit at angkorI really enjoyed Ta Prohm because of the trees but also because a lot of it was not in tact. Due to the decay or destruction of Ta Prohm you really become aware that you are walking through a lost civilization from centuries before. Global Gal Sarah small circuit at angkorGlobal Gal Sarah small circuit at angkorGlobal Gal Sarah small circuit at angkor Other notable temples on the small circuit at Angkor… include Baphuon, Terrace of the Elephants and Banteay Kdei. Whichever temples you decide to see, you could easily spend two days exploring the small circuit alone! There’s so much to see at Angkor and I’m fairly certain it’s impossible to see it all without living there. But I do have more to share with you about Angkor so be sure to subscribe to Global Gal in the box below this post to receive new content straight to yourinbox!
 • Ta Prohm Temples   Ta Prohm (Khmer: ប្រាសាទតាព្រហ្ម, pronunciation: prasat taprohm) is the modern name of the temple at Angkor, Siem Reap Province, Cambodia, built in the Bayon style largely in the late 12th and early 13th centuries and originally called Rajavihara (in Khmer: រាជវិហារ). Located approximately one kilometre east of Angkor Thom and on the southern edge of the East Baray, it was founded by the Khmer King Jayavarman VII as a Mahayana Buddhist monastery and university. Unlike most Angkorian temples, Ta Prohm is in much the same condition in which it was found: the photogenic and atmospheric combination of trees growing out of the ruins and the jungle surroundings have made it one of Angkor's most popular temples with visitors. UNESCO inscribed Ta Prohm on the World Heritage List in 1992. Today, it is one of the most visited complexes in Cambodia’s Angkor region. The conservation and restoration of Ta Prohm is a partnership project of the Archaeological Survey of India and the APSARA (Authority for the Protection and Management of Angkor and the Region of Siem Reap). Preah Khan (Khmer: ប្រាសាទព្រះខ័ន; "Royal Sword") is a temple at Angkor, Cambodia, built in the 12th century for King Jayavarman VII to honor his father. It is located northeast of Angkor Thom and just west of the Jayatataka baray, with which it was associated. It was the centre of a substantial organisation, with almost 100,000 officials and servants. The temple is flat in design, with a basic plan of successive rectangular galleries around a Buddhist sanctuary complicated by Hindu satellite temples and numerous later additions. Like the nearby Ta Prohm, Preah Khan has been left largely unrestored, with numerous trees and other vegetation growing among the ruins.

  Bayon Temple (Cambodia) 4K UHD
   The Bayon (Khmer: ប្រាសាទបាយ័ន, Prasat Bayon) is a well-known and richly decorated Khmer temple at Angkor in Cambodia. Built in the late 12th or early 13th century as the official state temple of the Mahayana Buddhist King Jayavarman VII (Khmer: ព្រះ​បាទ​ជ័យ​វរ្ម័ន​ទី ៧), the Bayon stands at the centre of Jayavarman's capital, Angkor Thom (Khmer: អង្គរ​ធំ). Following Jayavarman's death, it was modified and augmented by later Hindu and Theravada Buddhist kings in accordance with their own religious preferences. The Bayon's most distinctive feature is the multitude of serene and smiling stone faces on the many towers which jut out from the upper terrace and cluster around its central peak.The temple is known also for two impressive sets of bas-reliefs, which present an unusual combination of mythological, historical, and mundane scenes. The current main conservatory body, the Japanese Government Team for the Safeguarding of Angkor (the JSA) has described the temple as "the most striking expression of the baroque style" of Khmer architecture, as contrasted with the classical style of [[Angkor Wat (Khmer: ប្រាសាទអង្គរ​វត្ត)]]

  Baphuon & Phimeanakas Temple (Cambodia) 4K UHD

   Baphuon and Phimeanakas Temples The Baphuon (Khmer: ប្រាសាទបាពួន) is a temple at Angkor, Cambodia. It is located in Angkor Thom, northwest of the Bayon. Built in the mid-11th century, it is a three-tiered temple mountain built as the state temple of Udayadityavarman II dedicated to the Hindu God Shiva. It is the archetype of the Baphuon style. The temple adjoins the southern enclosure of the royal palace and measures 120 metres east-west by 100 metres north-south at its base and stands 34 meters tall without its tower, which would have made it roughly 50 meters tall. Its appearance apparently impressed Temür Khan's late 13th century envoy Chou Ta-kuan during his visit from 1296 to 1297, who said it was 'the Tower of Bronze...a truly astonishing spectacle, with more than ten chambers at its base.' In the late 15th century, the Baphuon was converted to a Buddhist temple. A 9 meter tall by 70 meter long statue of a reclining Buddha was built on the west side's second level, which probably required the demolition of the 8 meter tower above, thus explaining its current absence. The temple was built on land filled with sand, and due to its immense size the site was unstable throughout its history. Large portions had probably already collapsed by the time the Buddha was added. Phimeanakas (Khmer: ប្រាសាទភិមានអាកាស, Prasat Phimean Akas, 'celestial temple') or Vimeanakas (Khmer: ប្រាសាទវិមានអាកាស, Prasat Vimean Akas) at Angkor, Cambodia, is a Hindu temple in the Khleang style, built at the end of the 10th century, during the reign of Rajendravarman (from 941-968), then completed by Suryavarman I in the shape of a three tier pyramid as a Hindu temple. On top of the pyramid there was a tower, while on the edge of top platform there are galleries. Phimeanakas is located inside the walled enclosure of the Royal Palace of Angkor Thom north of Baphuon.

  My Trip To Siem Reap Angkor Wat

  Cambodia, Asian Travel, Amazing Places To See In The World More than 5 hours driving on taxi from Phnom Penh To Siem Reap Angkor Wat, The amazing place to see in Cambodia, to see this complex and a few more temple around the area. Now I have brought back some of beautiful pictures Of angkor Wat, Angkor Thom, Bakong Temple to share the world and I hope they would help you to choose the best place to visit for your next vacation.
   Thank you for watching. Video I Took On My Trip To Siem Reap Angkor Cambodia, Asian Travel, Amazing Places To See, My Trip To Siem Reap Angkor Wat Cambodia Angkor Wat (Khmer: អង្គរវត្ត or "Capital Temple") is a temple complex in Cambodia and the largest religious monument in the world, with the site measuring 162.6 hectares (1,626,000 m2; 402 acres).[1] It was originally constructed as a Hindu temple of god Vishnu for the Khmer Empire, gradually transforming into a Buddhist temple toward the end of the 12th century.[2] It was built by the Khmer King Suryavarman II[3] in the early 12th century in Yaśodharapura (Khmer: យសោធរបុរៈ, present-day Angkor), the capital of the Khmer Empire, as his state temple and eventual mausoleum. Breaking from the Shaiva tradition of previous kings, Angkor Wat was instead dedicated to Vishnu. As the best-preserved temple at the site, it is the only one to have remained a significant religious center since its foundation. The temple is at the top of the high classical style of Khmer architecture. It has become a symbol of Cambodia,[4] appearing on its national flag, and it is the country's prime attraction for visitors.More Info: https://en.wikipedia.org/wiki/Angkor_Wat Angkor Thom (Khmer: អង្គរធំ; literally: "Great City"), located in present-day Cambodia, was the last and most enduring capital city of the Khmer empire. It was established in the late twelfth century by King Jayavarman VII.[2]:378–382[3]:170 It covers an area of 9 km², within which are located several monuments from earlier eras as well as those established by Jayavarman and his successors. At the centre of the city is Jayavarman's state temple, the Bayon, with the other major sites clustered around the Victory Square immediately to the north. Map of Central Angkor Thom Angkor Thom was established as the capital of Jayavarman VII's empire, and was the centre of his massive building programme. One inscription found in the city refers to Jayavarman as the groom and the city as his bride.[4]:121 Angkor Thom seems not to be the first Khmer capital on the site, however. Yasodharapura, dating from three centuries earlier, was centred slightly further northwest, and Angkor Thom overlapped parts of it. The most notable earlier temples within the city are the former state temple of Baphuon, and Phimeanakas, which was incorporated into the Royal Palace. The Khmers did not draw any clear distinctions between Angkor Thom and Yashodharapura: even in the fourteenth century an inscription used the earlier name.[4]:138 The name of Angkor Thom—great city—was in use from the 16th century. The last temple known to have been constructed in Angkor Thom was Mangalartha, which was dedicated in 1295. Thereafter the existing structures continued to be modified from time to time, but any new creations were in perishable materials and have not survived.More Info :

  My Trip To Banteay Srei Temple In Siem Reap Angkor Cambodia Slide Show

  Iu  My Trip To Siem Reap Angkor Wat Cambodia, Asian Travel, Amazing Places To See In The World More than 5 hours driving on taxi from Phnom Penh To Siem Reap Angkor Wat, The amazing place to see in Cambodia, to see this complex and a few more temple around the area. Now I have brought back some of beautiful pictures Of angkor Wat, Angkor Thom, Bakong Temple to share the world and I hope they would help you to choose the best place to visit for your next vacation. Thank you for watching. Video I Took On My Trip To Siem Reap Angkor Cambodia, Asian Travel, Amazing Places To See, My Trip To Siem Reap Angkor Wat Cambodia Angkor Wat (Khmer: អង្គរវត្ត or "Capital Temple") is a temple complex in Cambodia and the largest religious monument in the world, with the site measuring 162.6 hectares (1,626,000 m2; 402 acres).[1] It was originally constructed as a Hindu temple of god Vishnu for the Khmer Empire, gradually transforming into a Buddhist temple toward the end of the 12th century.[2] It was built by the Khmer King Suryavarman II[3] in the early 12th century in Yaśodharapura (Khmer: យសោធរបុរៈ, present-day Angkor), the capital of the Khmer Empire, as his state temple and eventual mausoleum. Breaking from the Shaiva tradition of previous kings, Angkor Wat was instead dedicated to Vishnu. As the best-preserved temple at the site, it is the only one to have remained a significant religious center since its foundation. The temple is at the top of the high classical style of Khmer architecture. It has become a symbol of Cambodia,[4] appearing on its national flag, and it is the country's prime attraction for visitors.More Info: https://en.wikipedia.org/wiki/Angkor_Wat ngkor Thom (Khmer: អង្គរធំ; literally : "Great City"), located in present-day Cambodia, was the last and most enduring capital city of the Khmer empire. It was established in the late twelfth century by King Jayavarman VII.[2]:378–382[3]:170 It covers an area of 9 km², within which are located several monuments from earlier eras as well as those established by Jayavarman and his successors. At the centre of the city is Jayavarman's state temple, the Bayon, with the other major sites clustered around the Victory Square immediately to the north. Map of Central Angkor Thom Angkor Thom was established as the capital of Jayavarman VII's empire, and was the centre of his massive building programme. One inscription found in the city refers to Jayavarman as the groom and the city as his bride.[4]:121 Angkor Thom seems not to be the first Khmer capital on the site, however. Yasodharapura, dating from three centuries earlier, was centred slightly further northwest, and Angkor Thom overlapped parts of it. The most notable earlier temples within the city are the former state temple of Baphuon, and Phimeanakas, which was incorporated into the Royal Palace. The Khmers did not draw any clear distinctions between Angkor Thom and Yashodharapura: even in the fourteenth century an inscription used the earlier name.[4]:138 The name of Angkor Thom—great city—was in use from the 16th century. The last temple known to have been constructed in Angkor Thom was Mangalartha, which was dedicated in 1295. Thereafter the existing structures continued to be modified from time to time, but any new creations were in perishable materials and have not survived.More Info : https://en.wikipedia.org/wiki/Angkor_... anteay Srei or Banteay Srey (Khmer: ប្រាសាទបន្ទាយស្រី) is a 10th-century Cambodian temple dedicated to the Hindu god Shiva. Located in the area of Angkor in Cambodia. It lies near the hill of Phnom Dei, 25 km (16 mi) north-east of the main group of temples that once belonged to the medieval capitals of Yasodharapura and Angkor Thom.[1] Banteay Srei is built largely of red sandstone, a medium that lends itself to the elaborate decorative wall carvings which are still observable today. The buildings themselves are miniature in scale, unusually so when measured by the standards of Angkorian construction. These factors have made the temple extremely popular with tourists, and have led to its being widely praised as a "precious gem", or the "jewel of Khmer

  Ankor Wat Siem Reap Cambodia movie made with a drone
   Angkor Wat (Khmer: អង្គរវត្ត or "Capital Temple") is a temple complex in Cambodia and the largest religious monument in the world, with the site measuring 162.6 hectares (1,626,000 m2; 402 acres).[1] It was originally constructed as a Hindu temple of god Vishnu for the Khmer Empire, gradually transforming into a Buddhist temple toward the end of the 12th century.[2] It was built by the Khmer King Suryavarman II[3] in the early 12th century in Yaśodharapura (Khmer: យសោធរបុរៈ, present-day Angkor), the capital of the Khmer Empire, as his state temple and eventual mausoleum. Breaking from the Shaiva tradition of previous kings, Angkor Wat was instead dedicated to Vishnu. As the best-preserved temple at the site, it is the only one to have remained a significant religious center since its foundation. The temple is at the top of the high classical style of Khmer architecture. It has become a symbol of Cambodia,[4] appearing on its national flag, and it is the country's prime attraction for visitors.[5] Angkor Wat combines two basic plans of Khmer temple architecture: the temple-mountain and the later galleried temple. It is designed to represent Mount Meru, home of the devas in Hindu mythology: within a moat and an outer wall 3.6 kilometres (2.2 mi) long are three rectangular galleries, each raised above the next. At the centre of the temple stands a quincunx of towers. Unlike most Angkorian temples, Angkor Wat is oriented to the west; scholars are divided as to the significance of this. The temple is admired for the grandeur and harmony of the architecture, its extensive bas-reliefs, and for the numerous devatas adorning its walls.